Авторларға арналған нұсқаулық

  1. Қолжазба беру тәртібі

«Ғылыми зерттеу әлемі» ғылыми журналында мақала жариялау zerttuyshi.kz@gmail.com электронды поштасына мақала жіберу арқылы жүзеге асырылады. Қолжазба төменде сипатталған талаптарға сәйкес рәсімделуі тиіс. Жеке файлда мекенжайлары, телефон нөмірлері, электрондық пошта немесе хат алмасуға жауапты тұлға көрсетіле отырып, авторлар туралы ақпарат қоса беріледі. Журналда ғылыми-талдамалық бағыттағы мақалалар қазақ және/немесе ағылшын тілдерінде жарияланады (орыс тілінде тек шетелдік авторлар үшін).


2. Ғылыми мақаланың құрылымады

Мақаланың атауы – мақаланың мазмұнына, зерттеу тақырыбына сәйкес келуі тиіс

Аңдатпа – ғылыми мақала мазмұнының қысқаша мазмұны, сондай-ақ мақаланың мақсаты, түрі, формасы және басқа да ерекшеліктері тұрғысынан сипаттама. Аннотация көлемі 100-150 сөзден тұрады, үш тілде (қазақ,орыс, ағылшын) рәсімделеді.

Түйін сөздер – интернеттегі іздеу кезінде мақаланы табуға, сонымен қатар мәтіннің тақырыптық аймағын анықтауға болатын мәтіндік белгілер. Сөздердің саны 3-тен 10-ға дейін, үш тілде (орыс, қазақ, ағылшын) рәсімделеді

Кіріспе - соңғы онжылдықта ұқсас немесе жақын зерттеулер жүргізілген, зерттеу мақсаты тұжырымдалған отандық және шетелдік жұмыстарды міндетті түрде қарастыра отырып, мәселенің қысқаша мазмұны.

Зерттеу әдістері - жаңа әдістер егжей-тегжейлі сипатталуы керек; авторды және/немесе әдіс атауын көрсете отырып, әдебиеттер тізіміне бұрын жарияланған және белгілі әдістерге сілтеме жасау жеткілікті.

Зерттеу нәтижелері - негізгі теориялық және эксперименттік нәтижелер, нақты деректер, анықталған қатынастар мен заңдылықтар келтірілген. Сонымен қатар, жаңа нәтижелерге, маңызды жаңалықтарға, қолданыстағы теорияларды жоққа шығаратын тұжырымдарға, сондай-ақ практикалық маңызы бар деректерге артықшылық беріледі.

Нәтижелерді талқылау - ең жақсы отандық және әлемдік аналогтармен салыстыру жасалады. Зерттеудің пікірталас сәттері және оларды шешу туралы сіздің көзқарасыңыз сипатталған.

Қорытындылар (тұжырым) – жұмыстың қорытындысын шығару, зерттеудің жаңалығы мен өзектілігінің негіздемесі, алынған нәтижелерді қолдану жөніндегі ұсынымдар.

Әдебиеттер тізімі — мәтіндегі сілтемелер олардың аталу ретімен өсуі бойынша нөмірленеді.


Мақала бұрын жарияланбауы тиіс.


Мақала көлемі:

Ғылыми-теориялық, ғылыми-талдамалық, шолу мақаласының көлемі суреттермен, кестелермен және графиктермен бірге машиналық мәтіннің 8-ден 15-ге дейін парағын құрайды. Мақала элементтерінің ең көп саны - суреттер, кестелер және графиктер 3-дан аспауы тиіс.


3.4. Техникалық тараптар

Мәтіндік файлдар Word форматында болғаны жөн.

Қаріп - Times New Roman, мөлшері - 14pt,

Жоларалық интервал - 1.0 интервал, бір бағанға.

Жиектері: барлық жағынан – 2 см-ден.

Кестелер араб цифрлармен нөмірленуі және сипаттамалық атауы болуы тиіс. Сандық өлшемдер (бірліктер) бағанның тақырып атына енгізілуі тиіс.

Суреттер (графиктер, сызбалар және т.б.) қара-ақ немесе жоғары сапалы түрлі түсте орныдалады. Суреттердің қысқаша тақырып аты болуы тиіс, ол суреттегі кескіндерге нақты сипаттама береді. Суреттердің тақырып аттары иллюстрацияларда орналаспауы тиіс. Графика түріне қарамастан, суреттердің ажыратымдылығы жоғары, дюймға 600 нүктеден төмен болмауы тиіс. Суреттердің ең үлкен өлшемі 120 × 210 мм. Мақалада сканерленген немесе интернеттен алынған графикалық материалдарды пайдалануға болмайды. Кестелерде, суреттерде, формулаларда символдарда, белгілерде айырмашылық болмауы тиіс. Суреттерге және кестелерге сілтемелер болуы тиіс.


Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319 «Білім туралы» Заңының «Білім беру ұйымдарының ақылы негізде тауарлар (жұмыстар, қызметтер көрсету) ұсынуы» жөніндегі 63-бабына, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 қаңтардағы №142 «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Заңының 10, 32, 33, 35-баптарына сәйкес журналда мақала жариялау үшін арнайы жарна төленеді.Жарна мөлшері: 15 500 (он бес мың бес жүз) теңге.


Ғылыми мақалар жариялау үшін жарнаны мына есепшотқа аудару қажет:

Жеке кәсіпкер Жақып М.Қ.

ЖСН 650515303049

«Kaspi Bank» АҚ

КБе 19

БИК CASPKZKA

Шот нөмірі: KZ87722S000020056906

«Журналда ғылыми мақала жариялау».


Ғылыми мақалалар мен жарна төленгені туралы түбіртектің көшірмесін электрондық пошта арқылы жіберу керек.


Біздің Интернет-ресурсымыз: zertteushi.kz

Журналдың алдағы нөмірінде жариялау үшін мақалалар әр айдың 15-іне дейін қабылданады.

E-mail: zertteushi.kz@gmail.com

Байланыс үшін:

Ләзиза Мырзантайқызы (+77073556448).


Журнал шыққан соң журнал және Сертификаттар көрсетілген электрондық пошта арқылы жіберіледі.


Made on
Tilda