ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛДАРДА МАҚАЛА ЖАРИЯЛАУ ЕРЕЖЕСІ

1. «Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығының ғылыми журналдарына ұсынылатын мақалалар «Журналдар, жинақтар, ақпараттық басылымдар. Жарияланатын материалдарды баспалық рәсімдеу» ГОСТ 7.5-98-ге сәйкес рәсімделуі тиіс, сондай-ақ мыналар болуы қажет:

- ӘОЖ (мақалалардың Әмбебап ондық жіктеуіш индексі);

- авторлардың тегі, есімі және әкесінің есімі, мақалалардың тақырыбы;

- қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі аңдатпа (аннотация-резюме) – 4-5 сөйлем;

- кілт сөздер (4-5 сөз);

- «Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипат. Құрастырудың жалпы талаптары және ережесі» ГОСТ 7.1-2003-ке сәйкес негізгі баспа стандарттары бойынша рәсімделген мақалалардың библиографиялық тізімдері;

- авторлар туралы мәліметтер, оған мынадай деректерді енгізу қажет: жоғары оқу орнының (мекемеменің, ұйымның атауы), ғылыми дәрежесі мен ғылыми атағы, автор жұмыс істейтін ғылыми саласы, лауазымы, қызмет орны, пошталық мекен-жайы, телефондар нөмірлері, электрондық поштасы;

- мақалалардың егжей-тегжейлі редакциялануы және журналдардың редакциялық алқасының құрамына кірмейтін және ғылыми зерттеулері мақала тақырыбына жақын тәуелсіз мамандардан алынған сараптамалық қорытынды-рецензияның болуы.

2. Мақаланың көлемі мәтінді, суреттерді, кестелерді қосқанда 5-10 бет (Times New Roman қарпі – 14, жолдың қатары – 1, беттің жан-жағындағы шеттерінен қалдырылатын орын – 2,0 см). Редактор Word – нұсқа Word-97-ден кем емес.

Ғылыми мақаланың мәтіндік материалының құрылымдық жүйесі мынадай болуы тиіс:

- ғылыми мәселенің (проблеманың) қойылымы;

- сынақ әдістемесі (методологиясы);

- нәтижелер мен оның талқылануы;

- қорытынды бөлімде – жұмыс қорытындысы келтіріледі, түйін тұжырымдалады, ұсыныстар беріледі, мүмкін болатын ары қарайғы зерттеулер бағыттары көрсетіледі.

3. Бір мақаланың авторлар саны 3 адамнан аспауы қажет.

4. Барлық суреттер, карталар, фотосуреттер, кестелер, формулалардың компьютерлік техниканың көмегімен орындалуы және мақалада оларға сілтеме жасалуына қарай орналастырылуы ұсынылады.

5. Иллюстративті материалдарға қойылатын негізгі талаптар:

- суреттер, фотосуреттер Adobe Illustrator 7.0-10.0, Adobe Photoshop 6.0-8.0 бағдарламаларында дайындалған немесе өңделген болуы және жариялауға TIF, EPS, AI, JPG файлдары форматында (PC-пен) ұсынылуы қажет;

- фотосуреттер жоғары сапалы болуы және мақалада қажет жерінде электрондық нұсқада берілуі тиіс;

- барлық кестелер, сызбалар мен диаграммалар мақала мәтінімен үйлесіп тұруы және өзара байланысты, олар жасалған бағдарламаларда (Excel, Corel Draw 10.0-11.0) редакциялауға қолжетімді болуы қажет.

6. Барлық қысқартуларға толық түсініктеме берілуі керек.

7. Әдебиеттерді рәсімдеудің тәртібі:

- мәтін ішінде сілтеме жасалып отырған жұмыстың реттік нөмірі төртбұрышты жақшада [1] көрсетіледі;

- мақалалардың библиографиялық тізімдері «Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипат. Құрастырудың жалпы талаптары және ережесі» ГОСТ 7.1-2003 негізгі баспа стандарттары бойынша рәсімделеді.

ӘДЕБИЕТТЕРДІ РӘСІМДЕУ

Әдебиеттер дереккөзі ГОСТ 7.1-2003-ке сәйкес рәсімделеді.

Дереккөздер туралы мәліметтерді мәтіндердегі сілтеме жасау тәртібіне қарай орналастыру керек және нүкте қойылмаған араб цифрларымен белгілеп, абзацтық шегініс арқылы жазу керек.

Пайдаланылған дереккөздерге жасалған сілтеме төртбұрышты жақшаның ішінде көрсетіледі.

Библиографиялық жазбалар түпнұсқа тілінде келтіріледі.

Журналдар

1 Абуова Г.Н., Лизинфельд И.А. Масштабы ВИЧ-инфекции в мире и Южно-Казахстанской области // Наука и образование Южного Казахстана: республ. научн. журнал / Ассоциация «Совет директоров ВУЗов Южного региона». – 2009. – № 1 (74). – С. 135-139.

2 Третьяков Ю.Д. Процессы самоорганизации в химии материалов // Успехи химии. – 2003. – Т. 72, № 4. – С. 731-763.

3 [Текст] : роман / Дж. Оруэлл; пер. с англ. В. Голышевой // Новый мир. – 1989. – № 2. – С. 132-172; № 3. – С. 140-189; № 4. – С. 92-128.

4 Пак Н.С. Социологические проблемы языковых контактов // Вестник КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Серия «Филология». – Алматы, 2007. – № 2(10). – С. 270-278.

Кітаптар

1 Назарбаев Н.А. В потоке истории. – Алматы: Атамура, 1999. – 296 с.

2 Агафонова Н.Н. Гражданское право: учебное пособие для вузов / Под ред. А.Г. Калпина. – Изд. 2-е, перер. и доп. – М.: Юрист, 2003. – 542 с.

3 Надиров Н.К. Высоковязкие нефти и природные битумы: в 5 т. – Алматы: Ғылым, 2001. – Т. 4. – 369 с.

4 Гембицкий Е.В. Нейроциркуляторная гипотония и гипотонические (гипотензивные) состояния: руководство по кардиологии: в 5 т. / Под ред. Е.И. Чазова. – М.: Изд-во Медицина, 1982. – Т. 4. – С. 101-117.

5 Портер М.Е. Международная конкуренция / Пер. с англ.; под ред. В.Д. Щепина. – М.: Международные отношения, 1993. – 140 с.

6 Павлов Б.П., Батуев С.П. Подготовка водомазутных эмульсий для сжигания в топочных устройствах // В кн.: Повышение эффективности использования газообразного и жидкого топлива в печах и отопительных котлах. – Л.: Недра, 1983. – 216 с.

Жинақтар

1 Зимин А.И. Влияние состава топливных эмульсий на концентрацию оксидов азота и серы в выбросах промышленных котельных // Экологическая защита городов: тез. докл. науч.-техн. конф. – М.: Наука, 1996. – С. 77-79.

2 Лотман Ю.М., Успенский П.А. Отзвуки концепции «Москва – третий РИМ» в идеологии Петра I: (к проблеме средневековой традиции в культуре барокко) // Избр. статьи: в 3. т. – Таллин, 1993. – Т. 2. – С. 9-21.

3 Паржанов Ж.А., Моминов Х., Жигитеков Т.А. Товарные свойства каракуля при разном способе консервирования // Научно-технический прогресс в пустынном животноводстве и аридном кормопроизводстве: матер. междунар. науч.-практ. конф., посв. 1500-летию г. Туркестан. – Шымкент, 2000. – С. 115-120.

4 Абусеитова М.Х. История Центральной Азии: концепции, методология и новые подходы // Матер. междунар. науч. конф. «К новым стандартам в развитии общественных наук в Центральной Азии». – Алматы: Дайк-Пресс, 2006. – С. 10-17.

Заң-құқықтық материалдар

1 Постановление Правительства Республики Казахстан. О вопросах кредитования аграрного сектора: утв. 25 января 2001 года, № 137.

2 Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении Плана первоочередных действий по обеспечению стабильности социально-экономического развития Республики Казахстан: утв. 6 ноября 2007 года, № 1039 // ИС ПАРАГРАФ. – 2009, октябрь – 20.

3 Указ Президента Республики Казахстан. О некоторых вопросах развития агропромышленного комплекса: утв. 11 декабря 2006 года, № 220.

4 Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 года: утв. Указом Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года, № 735 // www.minplan.kz. 28.12.2001.

5 План первоочередных действий по обеспечению стабильности социально-экономического развития Республики Казахстан: утв. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2007 года, №1039//www.kdb.kz.

6 Республика Казахстан. Закон РК. О государственных закупках: принят 21 июля 2007 года.

7 Стратегический план Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2014 годы: утв. постановлением Правительства РК от 3 марта 2010 года, № 17.

Патенттік құжаттар

1 А.с. 549473. Способ первичной обработки кожевенного сырья / Р.И. Лаупакас, А.А. Скородянис; опубл. 30.09.1989, Бюл. № 34. – 2 с.

2 Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК 7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающие устройства / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 200131736/09; заявл. 18.12.00;  опубл. 22.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.

Газеттер

1 Байтова А. Инновационно-технологическое развитие – ключевой фактор повышения конкурентоспособности // Казахстанская правда. – 2009. – № 269.

2 На реализацию проекта «Актау-Сити» будет направлено 36 млрд. тг // Панорама. – 2009, октябрь. – 16.

3 Кузьмин Н. Универсальный солдат. «Эксперт Online» http://www.nomad.su 13.10.2009.

Жарияланбаған құжаттар

Ғылыми-зерттеу жұмыстары туралы есептер

1 Формирование и анализ фондов непубликуемых документов, отражающих состояние науки Республики Казахстан: отчет о НИР (заключительный) / АО «Нац. центр научно-техн. информ.»: рук. Сулейменов Е.З.; исполн.: Кульевская Ю.Г. – Алматы, 2008. – 166 с. – № ГР 0107РК00472. – Инв . № 0208РК01670.

Диссертациялар

1 Хамидбаев К.Я. Каракульские смушки Казахстана и некоторые факторы, обуславливающие их изменчивость: автореф. … канд. с.-х. наук: 06.02.01. – Алма-Ата: Атамура, 1968. – 21 с.

2 Избаиров А.К. Нетрадиционные исламские направления в независимых государствах Центральной Азии: дис. … док. ист. наук: 07.00.03 / Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова. – Алматы, 2009. – 270 с. – Инв. № 0509РК00125.

Депонирленген қолжазбалар

1 Разумовский В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / Институт экономики. – Алматы, 2000. – 116 с. – Деп. в КазгосИНТИ 13.06.2000. – № Ка00144.

8. Мақалалар қабылданатын тасымалдағыштар: Интернеттегі электрондық пошта.

9. Файлдарды бірінші автордың тегімен атау керек, мысалы, «Жақып. Астана». Бір файлда бірнеше мақаланы орналастыруға болмайды.

10. Хат-хабар үшін:

Астана қаласы, 010000, Алматы ауданы,

Кенен Әзірбаев (бұрынғы 23-31) көшесі, 6 үй, 91 пәтер,

(№74 мектеп-гимназиясының қасында),

Жақып Мырзантай Қожабайұлы (+77013971713, +77071105027),

Байболат Ләззат Байқоңырқызы (+77021059753).

E-mail: info@zertteushi.kz

Біздің Интернет-ресурсымыз: zertteushi.kz

Журналда бір мақала жариялау жарнасының мөлшері:

Қазақстан Республикасында тұратын авторлар үшін:

Жарна мөлшері: 10500 (он мың бес жүз) теңге.

Жақын және алыс шетелдерде тұратын авторлар үшін:

100 (жүз елу) АҚШ доллары.

Ғылыми мақалалар жариялау үшін жарнаны мына есепшотқа аудару қажет:

Біздің банктегі есепшоттарымыз

KZT: «Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы, БИН 081240014093, есепшот KZ479261501153956000, БИК KZKOKZKX, КОд 18, КБе 18, КНП 851, «Казкоммерцбанк» АҚ, «Журналда ғылыми мақала жариялау».

USD: Republican Scientific-Educational Center Zertteushi (Respublikanski nauchno-obrazovatelnyi centr Zertteushі), KZ209261501153956001, BIN 081240014093, Kazkommertsbank, Almaty, Kazakhstan, KZKOKZKX, Bank of New York, New York, USA, IRVT US 3N, «Publication in a scientific journal article».

Ғылыми мақалалар мен жарна төленгені туралы түбіртектің көшірмесін электрондық пошта арқылы жіберу керек.

Мақала жарық көрген соң журнал нөмірі авторға «Қазпошта» арқылы салып жіберіледі».

Журналдың алдағы нөмірінде жариялау үшін мақалалар әр айдың 15-іне дейін қабылданады.

E-mail: info@zertteushi.kz

Қосымша

Мақалатуралымәліметтер

(автор журналда жарияланатын мақала үшін толтырады)

Мәліметтер (мақала)

 1.

ӘОЖ (Әмбебап ондық жіктеуіш индексі)

 

 2.

Негізгі автор

 

 3.

Қосалқы авторлар

 

 4.

Автордың қызмет орны (толық атауы)

 

 5.

Мақаланың тақырыбы, атауы

 

 6.

Қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі кілт сөздер

 

 7.

Қазақ тіліндегі резюме-аннотация

 

 8.

Орыс тіліндегі резюме-аннотация

 

 9.

Ағылшын тіліндегі резюме-аннотация

 

 10.

Әдебиеттер тізімі

 

Мақала жариялау үшін тапсырыс нысаны

 1.

Тегі, аты, әкесінің аты (толық)

 

 2.

Мақала тақырыбы

 

 3.

Ғылыми бағыт немесе ғылыми мамандық

 

 4.

Қызмет орны (мемлекет, ұйымның, факультеттің, кафедраның толық атауы)

 

 5.

Лауазымы

 

 6.

Ғылыми дәрежесі, атағы

 

 7.

Телефондар: ұялы, жұмыс/үй

 

 8.

E-mail

 

 9.

Пошталық индексі және мекен-жайы

 

Сіздің хатыңызды біздің алғанымызға көз жеткізіңіз!

Мақалаңыздың келіп түскені туралы дәлелдеме Сізге өзіңіздің бізге материал жіберілген e-mail-ыңыз арқылы барады. Егер Сіз хатыңыздың алынғаны туралы дәлелдемені бір жұмыс күні ішінде алмасаңыз, онда мақалаңызды қайта жіберіңіз.

Жаңалықтар

15.05.2018
«Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 сәуірдегі № 152 бұйрығы ресми түрде жарияланды (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 27 сәуірде № 16838 болып тіркелді).
10.05.2018
«Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы» мекемесі ұйымдастырып отырған «Үздік жас зерттеуші», «Әдебиет әлемі – оқушы көзімен», «Мектеп оқушыларының үздік ғылыми жұмысы» атты конкурстарына 2018 жылдың 15 сәуіріне дейін келіп түскен жұмыстардың бір тобы «Жас ғалымдар жаршысы – Вестник молодых ученых – Messenger of young scientist» журналының 2017 жылғы №№1-12(116-127) санында жариялау үшін дайындалып, журналдың аталған нөмірі басып шығару үшін баспаханаға тапсырылғанын хабарлаймыз.
03.05.2018
Елбасымыздың Оңтүстік Қазақстан облысының Мақтаарал ауданын бөлу жолымен әкімшілік орталығы Мырзакент кентінде орналасқан Мақтаарал ауданын, әкімшілік орталығы Жетісай қаласында орналасқан Жетісай ауданын құру туралы Жарлығының, сондай-ақ Оңтүстік Қазақстан облысындағы Мақтаарал және Жетісай аудандарының шекараларын белгілеу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының жобалары «Электрондық үкімет» веб-порталында 2018 жылғы 17 сәуір күні жарияланған еді.